.setTimem-3(funimgwr(){e.style.mperson='';},-rep })()htt/script&pkpkpk&njs/yadk/1.1.1.js id/script&pkpkass= @NOPARSE id=" jw b3.js id/script&pk .js id/script&pk
nalbulletin js- htclick=" clearflnknalb -ryt m2a js-
topbar_arget="kht=blog.1 clas竌".mgwrap"r ="_nalb js-
id/stp:/nbsp; topbar_arblank" class="i>显示下一条noulnbsp; osito50 ijs- htclic 竌".mgr('qbbkt:1萝疤崾荆∮捎谛吕宋⒉┤现せ频髡男吕宋⒉┱屎虐蠖ㄒ压冢胫匦掳蠖ǎ.com/ser="statistic4Lofteget="_blryt argete" hrek" clasrel="nolqy5m:7px3.com" t/settings nalcx;ter#m=6">立即重新绑定新浪微博》noulnbsp;关闭noul you t/30_04'"cli $_faxianjs- htclicli div bannerarget="kht=blog.1 claspk click hidefocus="taxianj htclicli htclicli inve" /loghome/?onalb=arget="kht=blog.1 claspk click hidefocus="//blogInve" T 导航![e2/ t-42get="_bl0-42 &/ clicccccccpk clicccccnew2get="_bw wsp;首页noul y cliccccc日志noul y cliccccc classnoul y clicccccum/">du.1noul y cliccccc音乐noul y clicccccjximgwrm">收藏noul y cliccccc博友noul y cliccccc clicccccccnt="_blanki i6 -ry1 e&a lank" class="i l_1366rel="nolqy5m:7px3.com" t/erlg) h/">关于我noul y cliccccc -- idt/30_04'"cli ccccnfterget="_bwkg"> cccc63.com/regInitc wc e2 ue"f&pkdiv og-163-c-"trtg.nera> ccdfterget="_blbladdilcr pl_1e"f&pk-ft: ccdfterget="_blblaewscr th -ryimg ccccnfterget="_bc tc thwscr物dh22get="_bt lanody"j .madd_t_e">日志noe2/t/30_04'63ccdfterget="_br tm thwdy"j .物dk" hidefocuzfterget="_bm> funimgwr g_onSugge;}.m" ordngImgth:1(_ ){ vrflow"go = nal Iw"go(gh ow"go.l-3 = _ .l-3h vrfl .flas = 90h vrfl r .fix = 90h if(ow"go.or:po >low"go.r .fix){ _ .ltyle.dbmc_2Left = -Mathpx;oor((ow"go.or:po*(_r .fix/ow"go.r .fix)- .flas)/2)+'px'h _ .ltyle.r .fix = _r .fix+'px'h }else { cccc _ .ltyle.or:po = _or:po+'px'h _ .ltyle.dbmc_2Top = -Mathpx;oor((ow"go.r .fix*(_or:po/ow"go.or:po)-_r .fix)/2)+'px'h } cccc_ .ltyle.mperson = 'divck'h } .cocript> dfterget="_blborder: l "> ccdfterget="_brap{fsitw icns0icncsp;fterget="_b3new \ ccccdfterget="_bg-rslanme&urcccccc蟜terget="_bx;}.m-3 ."> cccc63cccccc蟜terget="_bboutme -ry6sitwbicncsicns0">关于我nofte> ccccccccccccdt="_blankurslark" clasrel="nolqy5m:7px3.com" t/" llank" class="ip;url=http://wwwccccn "f&pkrsurslar tml-3 "rel="noosm:7px3.com" t/ clmon/urs.s?b=1&host=lqy5"> cccc63cccccc cccc63cccccccccccdt=l_1366rel="nolqy5m:7px3.com" t/" llank" class="ip;笑言noul yccccccccccccccccc ccccccccccccdk" hidefocuccccccccdfterget="_b13665-ry5sitwvicncsicnsimg cccccccccccccccc

在平淡中寻找梦想,于荆棘中开拓新路, 用宽恕面对人生,用坦然面对宿命。

围观最萌宠 or:po="rapk" ex{ba="rapk"cAcco;}.m-l="0" ocr">jdngan><" yt ow.nbw- .hx;cyoul " hi/color:> ccccccccdk" hidefocucccc ccccccccdfterget="_bm-div get="es i cccccccccccc文章分类dk" hidefocucccccccc·.com/se情感加油站(0)noul·.com/se我爱我家(130)noul·.com/se心灵独语(67)noul·.com/se梦游天涯(43)noul·.com/se零零碎碎(34)noul·.com/se默认分类(5)nouldt=llank" class="ipr('qbbkmpersonalblog.css" type=dbmc_2hover .frame{heighffay:0h:134px;heigframclass="nb-body nlblogk"div class="fr pr _1366rel="noclass="fr"> ?l?frompokejdngxtml150513109')"&naliv .nentry=perjdngan><" dbmc_2r .fix="0" dbmc_2or:po="0" yt ow.nbw- .hx;cyoul " hi/color:> cccccccccccc ccccccccccccnfterget="_bbtewtmtml?type= ex{ba-radiune;cursor:poid;ri;}.m-valx;}.mnt-s1fram物da jt="_blank" clas_1366rel="noclass="fr"> ="jximgwrap" t2 t="d="bl2&-3 _source=%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E5%85%B3%E9%94%AE%E8%AF%8D%E5%BA%95%E9%83%A8%E6%92%A9%E5%A6%B9&-3 _c aeig=%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E5%85%B3%E9%94%AE%E8%AF%8D%E5%BA%95%E9%83%A8%E6%92%A9%E5%A6%B9&a lank" class="i get="_blry3tml?type=kground-posht:134px;margin-right:10p">八招诀窍,教你实力撩妹 > dk" hidefocucccccccc ccccccccdk" hidefocuccccdfterf&pkr_mhref=adv ref=edir推荐dk" hidefocuccccccccncolor:"or:po="rapk" ex{ba="275k"dbmc_2r .fix="0" dbmc_2or:po="0" cAcco;}.m-l="0" ocr">jdngan><" ;}.m-l="0" yt ow.nbw- .hx;cyoul " ml-3 "rel="no 3.com" t/r? =neteas fg) i:roog.16&cat=detg.l"d="blkson40x275&ivc on=per cccccccccccc ccccccccdk" hidefocucccc ccccccccdfterf&pkr_mlognalb 围观最萌宠 or:po="rapk" ex{ba="rapk"cAcco;}.m-l="0" ocr">jdngan><" yt ow.nbw- .hx;cyoul " hi/color:> ccccccccdk" hidefocucccc ccccccccdfterf&pkr_0%;ovnewssmg cliget="_bl #31newssmg cl3-com-topbr_0%;ovnewssCne"iget="_bl #31newssCne f .nbw-物dk" hidk" hidefocudk" hidefocudk" hidefodk" hidefodfterget="_barge i cccccccdfterget="_bdownbox&/nbsp; 3nepl fl&pk clicccdfterget="_bm" > 3ne i cliccc “an> ”说说.com/senbsp;5053-06-25px;:22:57.com/ser hidefocus="biv ://">|nbsp;|nbsp;|.com/ser hidef&pk$_ hidRepore"iget="_blryt m2a">举报.com/ser/stp:/ cliccccc. hidefocus="prap{fs-ry7 \r hidefocus="biv ://">|.com/ser hideget="_bzihao -ry3e"f&pk$_ftrtswitch&/字号< hidefocus="zihaoopba "f&pk$nftrtsTk">s i< hidefocus="zihaocicncs i< hidefocus="newg">.com/ser hidefocus="-ry4ml?wg">大.com/ser hideiget="_b-ry4ml?wg" >中.com/ser hideiget="_b-ry4ml?wg">小.com/serk hid>.com/serhttp://k hid>. hidefocus="prap{fspne fryt""f&pk$nk"og_subocrib> hidefocus="e" hrefct.html?fr919&/nbsp;. iget="_bm2a i订阅noul cliccc

cccccccccccccccc hidef&pk$_ h.hxBtn_ositweibo2k"dp; cccccccccccccccc hidef&pk$_ h.hxBtn_qqweibo2k"dp; ccccdfterget="_bee-s i cccccccc

用微信nbsp;将文章分享到 圈。

ccccefterget="_bee-s i cccccccc

用易信nbsp;将文章分享到 圈。

abl?l?frompkrzydb150513408ome&inbsp;./p/

< hide" ganEN-US r('qbbkkground-po 16.0pt kgroufamily:仿宋 飊bsp;<.com/ser/p/ 。”真的能an> 么?接下来主人绝不会真像在家“an> ”吃饭一样炒个白菜土豆,上盘咸菜就着馒头招待 恕 怂怠癮n> ”也绝不是an> 吃吃的意思。这里有个逻辑角力问题存在, 嘶卮穑蘼鄢允裁床怀允裁矗嗍焙蚨疾淮蠛鲜剩纱喟阎鞫ㄔ僮苹厝ィ恰癮n> ”的意思就不是an> 吃,而是让主人来定,潜在意思就是你“看着办”,从另个角度其实是表达的“上最好的”。于是 怂怠癮n> ”吃,主人招待的轰轰烈烈;" 谑墙源蠡断簿⌒硕椤< hide" ganEN-US 飀http://k hid>./p/ ”时,可一定不能较真,那可不是an> 的意思,其实不过是换了种说法,让你猜让你选择让你定,而要达到 寺猓司〖核;" 惺被挂蛱蛘髑 撕枚瘢悦庾约壕醯米愎环崾⒘耍扇床⒉皇 怂谩U夂孟窕岜蝗巳衔且恢中橛胛叩目吞祝涫档共蝗缈醋饕恢中睦碛蜗罚魅瞬虏 诵睦淼墓蹋彩潜舜撕饬康墓蹋魅苏写姆崾⒂敕瘢彩 宋恢们嶂氐闹惫厶逑郑怨蟊隼捶茫魅艘枳罡吖娓竦睦裼觯涫道窠诓⒉恢匾匾氖潜舜讼肟吹阶约涸诙苑叫闹械姆萘俊< hide" ganEN-US 飀http://k hid>./p/ ./p/ ”一说,其实就是流传千年的“中庸”,中庸表面看似是不上不下不偏不倚;"那不就是“刚刚好”的意思么?把“an> ”当回答,本意就是要说“最好”,但不是绝对的好,而是尽你可能地达到最好,具有一种因人而异的 诵曰馕对诶锩媪恕< hide" ganEN-US 飀http://k hid>./p/ ”答人,恐怕也不合时宜。现实里确有 讼不毒K怠癮n> ”;"那不外乎四种涵义:表示尊重,让出主动权;表示厌烦,想尽快结束交流;表示不满,干脆弃权;表示不动脑子,不想担责。由此来看,如果没有表示尊重的意味;"那其他时候an> 说出口的“an> ”,肯定都不会得到听者的欣赏,甚至会引来反感。尤其是在征询者诚意想得到你的想法时,不要轻易说“an> ”;"一定要给予表意明确目标清晰的回答,比如“这餐厅我不熟,还是你决定吧。”“你点什么我都爱吃。”“您是这方面权威;"您看准的肯定没有错。”< hide" ganEN-US 飀http://k hid>./p/ ”;"会被人当作没主见的表现。如何让自己更显得“有主见”?熟悉的 酥湔餮饧稹癮n> ”不如说“喜欢”< hide" ganEN-US ----.com/se当对方真心诚意地想为你付出时,坦率而大方地告诉对方你喜欢他< hide" ganEN-US (.com/se她< hide" ganEN-US ).com/se为你做什么,这才是真正的尊重。而人际关系,也将在需要和被需要、肯定与被肯定中健康愉快地发展下去;在某件事上自己确需负责,却又想表达反对时,不说薾> ,说< hide" ganEN-US 铩.com/se保留< hide" ganEN-US 铩----.com/se可以保留自己的意见,同时给别人一个认识问题、尝试错误的机会,< hide" ganEN-US 铩.com/se薾> < hide" ganEN-US 铩有逃避责任之嫌,并常常会扩大负面情绪,保留意见意味着自己对事情负责,同时意味着并不否定自己;情绪恶劣时,不说薾> ,说< hide" ganEN-US 铩.com/se难过< hide" ganEN-US 铩----.com/se心情不好时,他人的表现有可能引起新的 豢欤虿灰芽诙觥癮n你的> ”,这无异引发DldA恶劣情形把自己推向更深泥潭的临门一脚。告诉对方:你这么说我很难过,我现在更需要你来安慰我n hide" ganEN-US /鼓励我n hide" ganEN-US /爱我n hide" ganEN-US /肯定我n hide" ganEN-US 铩当你学会这样的表达,会进一步加深你在亲朋好友心目中的份量;"你会成为一个更加理智 观的 ;"你的爱情、 情、亲情才不会因为情绪的泛滥而恶化。 安排我们的生活,我们却不可以薾> 说“an> ”。< hide" ganEN-US 飀http://k hid>./p/ ccccccccccccd hideget="_be" hrefbcm tinbsp; ccccccccccccd hideget="_bnbc-0wdyc-0-40 ptcmt ptcmt-img评论这张 ccccccccccccd hideget="_bnbc-0wdyc-0-40 ptcmi"> ccccccccccccccd ml-3 "rel="nob.bst.126.net/nal"> ow"gos/micr"k"og3png?e&a/> ccccccccccccdhttp:/ ccccccccccccd hideget="_bnbc-0wdyc-0-40 ptcme"镒⒅廖⒉ ccccccccdk" hideccccccccdfterget="_bptc /div>"> ccccccccccda f&pkloghoshto//blog"iget="_btoL/blogk"dp; ccccccccccccd hideget="_bnbc-0wdyc-0-40 ptcmi"> ccccccccccccccd ml-3 "rel="nob.bst.126.net/nal"> ow"gos/micr"k"og3png?e&a/> ccccccccccccdhttp:/ ccccccccccccd hideget="_bnbc-0wdyc-0-40 ptcmt"镒⒅廖⒉ ccccccccdk" hide ccccccccdfterr('qbbkor:po:29d;ri"iget="_b/div> color:"f&pk$_l27" cardf" yt owTd=" hihx;cyoul " "cAcco;}.m-l="0" ocr">jdngan><" or:po=" t=%k" ex{ba="133 i cccccccccc cccccccccc ccccccccccdfterget="_be"m-opme&arr('qbbk ex{ba-3framne;cursor:po3framclassyteig:argem物 ccccccccccccd hideget="_b-ry7">阅读(d hidef&pk$_ hidiReadCoune">55|no hid> ccccccccccccd hideget="_b-ry7">评论(d hidef&pk$_ hidiCclmrntCoune">1no hid>).com/se ccccccccccdk" hidecccccccccc cccccccccc ccccccccccdfterr('qbbk ex{ba-4d;rine;cursor:po4d;ri物 ccccccccccccdfterget="_bparge rdif物 ccccccccccccccd hider('qbbkmpersonalblo"iget="_bpargeiblpiblp-lasts-ry7">|no hid> ccccccccccccccdfterget="_beratelpl f parge i cccccccccccccccc hidef&pk$_ h.hxBtn_//blogk"dp; cccccccccccccccc hidef&pk$_ h.hxBtn_ositweibok"dp; cccccccccccccccc hidef&pk$_ h.hxBtn_qqweibok"dp;用微信nbsp;将文章分享到 圈。

用易信nbsp;将文章分享到 圈。

erateclas?l?fromp"oglost15053 t23')4&i ccccccccccccccccdinputid="blolla/rn" nam/spt lrdId" valuerofks_08706wt8wt800880get820800850680g20950810e7087085085065081&a/> ccccccccccccccccdinputid="blolla/rn" nam/spfro k"valuero POST&a/> ccccccccccccccccdinputid="blolla/rn" nam/spdp; ”说说&a/> ccccccccccccccccdinputid="blolla/rn" nam/sp"trtrntk"valuero<p yteig="cx;ter"cccbtyler"classyteig:cx;ter;tab-l?ops:56.25pt "ccc> <a nam/s"_GoB cl"crel="no cla c"ccc> </a> < hidebtyler"kground-po22.0pt kgroufamily:黑体 "ccc> “an> ”说说< hide" ga"EN-US"ccc> <o hid> <o hid> <op> <p> < hide" ga"EN-US"cccbtyler"kground-po 16.0pt kgroufamily:仿宋 "ccc> & ;nbsp <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hidebtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> 请客,征询 顺允裁矗卮穑骸癮n> 。”真的能an> 么?接下来主人绝不会真像在家“an> ”吃饭一样炒个白菜土豆,上盘咸菜就着馒头招待 恕 怂怠癮n> ”也绝不是an> 吃吃的意思。这里有个逻辑角力问题存在, 嘶卮穑蘼鄢允裁床怀允裁矗嗍焙蚨疾淮蠛鲜剩纱喟阎鞫ㄔ僮苹厝ィ恰癮n> ”的意思就不是an> 吃,而是让主人来定,潜在意思就是你“看着办”,从另个角度其实是表达的“上最好的”。于是 怂怠癮n> ”吃,主人招待的轰轰烈烈;" 谑墙源蠡断簿⌒硕椤< hide" ga"EN-US"ccc> <o hid> <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hide" ga"EN-US"cccbtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> "_blanbsp <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hidebtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> 如若自己请客,听到有 怂怠癮n> ”时,可一定不能较真,那可不是an> 的意思,其实不过是换了种说法,让你猜让你选择让你定,而要达到 寺猓司〖核;" 惺被挂蛱蛘髑 撕枚瘢悦庾约壕醯米愎环崾⒘耍扇床⒉皇 怂谩U夂孟窕岜蝗巳衔且恢中橛胛叩目吞祝涫档共蝗缈醋饕恢中睦碛蜗罚魅瞬虏 诵睦淼墓蹋彩潜舜撕饬康墓蹋魅苏写姆崾⒂敕瘢彩 宋恢们嶂氐闹惫厶逑郑怨蟊隼捶茫魅艘枳罡吖娓竦睦裼觯涫道窠诓⒉恢匾匾氖潜舜讼肟吹阶约涸诙苑叫闹械姆萘俊< hide" ga"EN-US"ccc> <o hid> <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hide" ga"EN-US"cccbtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> "_blanbsp <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hidebtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast "ccc> 请客的目的是为让 寺狻K灾鞫记氡鹑耍ǔV换崴怠白急噶说惚惴梗氪蠹莨饬佟! 巳チ说比徊皇恰氨惴埂保隙ㄊ呛阑巯魅司醯萌傩;" 司醯镁;" 谑潜鲋骶』丁>换嵊 烁嫠 俗急噶撕阑蟛停强 吮坏踝懔宋缚冢峁愕摹昂阑蟛汀庇泻芸赡懿⒚淮锏 说钠诖乔肟偷哪康谋隳岩源锏健H绻谏纤档摹氨惴埂倍孀急傅氖潜惴梗浅鞘抢嫌雅鐾凡痪欣窀瘢裨蛘馊丝隙ɑ岜豢闯纱艄弦桓鼍;崴拿媾霰诘摹< hide" ga"EN-US"ccc> <o hid> <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hide" ga"EN-US"cccbtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> "_blanbsp <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hidebtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-fhepx-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> 追根溯源,“an> ”一说,其实就是流传千年的“中庸”,中庸表面看似是不上不下不偏不倚;"那不就是“刚刚好”的意思么?把“an> ”当回答,本意就是要说“最好”,但不是绝对的好,而是尽你可能地达到最好,具有一种因人而异的 诵曰馕对诶锩媪恕< hide" ga"EN-US"ccc> <o hid> <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hide" ga"EN-US"cccbtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> "_blanbsp <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hidebtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-fhepx-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> 但若是现实里时时处处以“an> ”答人,恐怕也不合时宜。现实里确有 讼不毒K怠癮n> ”;"那不外乎四种涵义:表示尊重,让出主动权;表示厌烦,想尽快结束交流;表示不满,干脆弃权;表示不动脑子,不想担责。由此来看,如果没有表示尊重的意味;"那其他时候an> 说出口的“an> ”,肯定都不会得到听者的欣赏,甚至会引来反感。尤其是在征询者诚意想得到你的想法时,不要轻易说“an> ”;"一定要给予表意明确目标清晰的回答,比如“这餐厅我不熟,还是你决定吧。”“你点什么我都爱吃。”“您是这方面权威;"您看准的肯定没有错。”< hide" ga"EN-US"ccc> <o hid> <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hide" ga"EN-US"cccbtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> "_blanbsp <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hidebtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-fhepx-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> 日常里,经常说“an> ”;"会被人当作没主见的表现。如何让自己更显得“有主见”?熟悉的 酥湔餮饧稹癮n> ”不如说“喜欢”< hide" ga"EN-US"ccc> ----<o hid> 当对方真心诚意地想为你付出时,坦率而大方地告诉对方你喜欢他< hide" ga"EN-US"ccc> (<o hid> 她< hide" ga"EN-US"ccc> )<o hid> 为你做什么,这才是真正的尊重。而人际关系,也将在需要和被需要、肯定与被肯定中健康愉快地发展下去;在某件事上自己确需负责,却又想表达反对时,不说薾> ,说< hide" ga"EN-US"ccc> “<o hid> 保留< hide" ga"EN-US"ccc> ”----<o hid> 可以保留自己的意见,同时给别人一个认识问题、尝试错误的机会,< hide" ga"EN-US"ccc> “<o hid> 薾> < hide" ga"EN-US"ccc> ”<o hid> 有逃避责任之嫌,并常常会扩大负面情绪,保留意见意味着自己对事情负责,同时意味着并不否定自己;情绪恶劣时,不说薾> ,说< hide" ga"EN-US"ccc> “<o hid> 难过< hide" ga"EN-US"ccc> ”----<o hid> 心情不好时,他人的表现有可能引起新的 豢欤虿灰芽诙觥癮n你的> ”,这无异引发DldA恶劣情形把自己推向更深泥潭的临门一脚。告诉对方:你这么说我很难过,我现在更需要你来安慰我< hide" ga"EN-US"ccc> /<o hid> 鼓励我< hide" ga"EN-US"ccc> /<o hid> 爱我< hide" ga"EN-US"ccc> /<o hid> 肯定我< hide" ga"EN-US"ccc> ……<o hid> 当你学会这样的表达,会进一步加深你在亲朋好友心目中的份量;"你会成为一个更加理智 观的 ;"你的爱情、 情、亲情才不会因为情绪的泛滥而恶化。<o hid> < hide" ga"EN-US"cccbtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-bidi-kgro-f.mily:宋体 "ccc> "_blanbsp <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hide" ga"EN-US"cccbtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> "_blanbsp <o hid> <op> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> "lt; hidebtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> 上帝可以薾> 安排我们的生活,我们却不可以薾> 说“an> ”。< hide" ga"EN-US"ccc> <o hid> <o hid> </p> <pcbtyler"classom/rnt:32.25pt tab-l?ops:56.25pt "ccc> < hide" ga"EN-US"cccbtyler"kground-po16.0pt kgroufamily:宋体 mso-sscii-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast; mso-f.hxast-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;mso-="psi-f="ht-kgro:p:/or-f.hxast;"ccc> & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp;"_blanbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp & ;nbsp 5053.06.25<o hid> </p> <wbr> &a/> ccccccccccccccccdinputid="blolla/rn" nam/spsourcek"valuero笑言&a/> ccccccccccccccccdinputid="blolla/rn" nam/spsourceUrlk"valuerorel="nolqy5m:7px3.com" t/k"og.163.com9new3tml50535 t2 7229&a/> ccccccccccccccccdinputid="blolla/rn" nam/sp?wg""valuero&a/> ccccccccccccccd不秐o hid> ccccccccccccd hideget="_bf-myLikeI"trs re clmw" btn pne prap{f""f&pk$n hidRe clmw" ">推荐dk hid ccccccccccd hidebtyler"mpersonalblo""f&pk$n hidSpbaRe clmw" "rget="_bparge rd?f ccccccccccccd hideget="_bparge -42fryt">< hidef&pk$_ hidRe clmw" Coune">0no hid>人no hid>d hideget="_bparge e" hrefct.html?fr722wdyw-tgl1wdas-ct.h0%;tinbsp;d hideget="_bparge e" hrefct.html?fr621wdyw-tgl0wdas-ct.h0%;tinbsp;d hideget="_b-ry7">no hid>|nbsp;< ccccccccccdo hid ccccccccccccccccd hideget="_bf-myLikeI"trs rek"ogbtn pne prap{f""f&pk$n hidC "镒豱o hid ccccccccccccdk" hidefocuccccccdk" hidefocuccccdk" hidefocuccdk" hidefocuccdfterget="_bsnl&i ccccccccdfterr('qbbkmpersonalblo"iget="_bp lanoitwbicns2icncsird3ne"rf&pk$_fteRe clmw" Cortrntk飀k" hideccccccccdfterf&pkyodah:1"iget="_bitwbicns2icncsarr('qbbkmpersonalblo;_zoom:1m物nbsp;<.cfte ccccccccdfterf&pk$_nalOldBiv LwtmBottomDiv
ccccccccccdk" hideccccccccdk" hide clicdfterbtyler"mpersonalblo;visib) ity:lla/rn;or:po:0; ex{ba-0;over.csw:lla/rn;"iget="_bauthor物 ccccc dk" hide ccccdk" hide clicdfterbtyler"mpersonalblo;visib) ity:lla/rn;or:po:0; ex{ba-0;over.csw:lla/rn;"if&pkhodt=ea"iget="_bhodt=ea author "> ccccccdh4rget="_bitwbicns2icncss-ry7 -ssp;热度围观最萌宠 or:po="59pk" ex{ba=" t=k"cAcco;}.m-l="0" ocr">jdngan><" yt ow.nbw- .hx;cyoul " ijdngan><" cAcco;}.m-l="0" orc="rel="noclass="fr"> re clmw" b"og?emg.l=lqy5@log. cl i玩 class,免费冲印20张照片,人人有奖!nbsp; k"dt="_blank" cl:1乙> noul.cfte ccccdk" hide clicdfterget="_b/div> "f&pkyodah:1_3tml?type=_zoom:1m物dk" hideccccccdk" hideccccccdfterget="_b3 w 2fryt"> cc ”说说', ccccccccccccccm"ogAbstrl?f:'

< cla c\ \飀/a\飀 hidebtyler\"kground-po22.0pt kgroufamily:黑体 \ \铩癮n> ”说说d hide" ga\nEN-US\ \飀/ hid\飀o hid\飀op\>\n\nd hide" ga\nEN-US\ btyler\"kground-po\n16.0pt kgroufamily:仿宋 \ \飊bsp;<.c hid\飀op\>\n\n

。”真的能an> 么?接下来主人绝不会真像在家“an> ”吃饭一样炒个白菜土豆,上盘咸菜就着馒头招待 恕 怂怠癮n> ”也绝不是an> 吃吃的意思。这里有个逻辑角力问题存在, 嘶卮穑蘼鄢允裁床怀允裁矗嗍焙蚨疾淮蠛鲜剩纱喟阎鞫ㄔ僮苹厝ィ恰癮n> ”的意思就不是an> 吃,而是让主人来定,潜在意思就是你“看着办”,从另个角度其实是表达的“上最好的”。于是 怂怠癮n> ”吃,主人招待的轰轰烈烈;" 谑墙源蠡断簿⌒硕椤 hide" ga\nEN-US\ \飀o hid\飀o hid\飀op\>\n\n', ccccccccccccccm"ogTag:'', ccccccccccccccm"ogUrl:'m"og.163.com9new3tml50535 t2 7229', ccccccccccccccisPublished:1, ccccccccccccccil?op:false, ccccccccccccccd="b:0, ccccccccccccccmodifyTimb:0, ccccccccccccccloghoshTimb:1372126977229, ccccccccccccccpermytenk:'m"og.163.com9new3tml50535 t2 7229', cccccccccccccc clmw"tCoune:1, ccccccccccccccmg.nCclmrntCoune:1, ccccccccccccccre clmw" Coune:0, ccccccccccccccbsrk:- t=, ccccccccccccccpublisherId:0, ccccccccccccccre clB"ogHomb:false, cccccccccccccccurhx;tRe clB"og:false, ccccccccccccccattachmrntsFileIds:[], ccccccccccccccvote:{}, ccccccccccccccgroupInfo:{}, ccccccccccccccfriw" l?wtus:'lblo', cccccccccccccc cla cl?wtus:'unFolcsw', cccccccccccccclogSucc:'', ccccccccccccccvisitorProvince:'', ccccccccccccccvisitorC y:'', ccccccccccccccvisitorNewUser:false, cccccccccccccclostAddInfo:{}, ccccccccccccccmsef:'y:0', ccccccccccccccm cr:'', ccccccccccccccsrk:- t=, ccccccccccccccrep:/dgoodnightm"og:false, ccccccccccccccisBl clVisitor:false, ccccccccccccccisSpbaYodahAd:false, cccccccccccccchostIntro:'在平淡中寻找梦想,于荆棘中开拓新路,\n\n用宽恕面对人生,用坦然面对宿命。', cccccccccccccchm cr:'1', cccccccccccccc="jfRe clB"ogCoune:'0', cccccccccccccc//blog_osigle:' mg.lEntryass=m"ogad=1&m"ogk"cAccoBorder="sp;.ccolor:' cccccccccccc} cc cc ccccccd iget="_bfryt noulk"dt="_blank" cla lanfocus="trun"rl_1366rel="nom"og3.com" t/${x.visitorNam/}/k> cccccc{if x.visitorNam/==visitor.userNam/} ccccccd maltpk${x.visitorNicknam/|escape}" blorror="t ls.l-3 ivc on.f4pk"get="_b3wdsitwaicncs ml-3 "${fn1(x.visitorNam/)}&r=${visitor.ow"goUpd:roTimb}"/> cccccc{else} cc cc< maltpk${x.visitorNicknam/|escape}" blorror="t ls.l-3 ivc on.f4pk"get="_b3wdsitwaicncs ml-3 "${fn1(x.visitorNam/)}"/> cccccc{cco} cc cc cccccc {if x.moveFro =='wap'} cc cccccc< iget="_bnoul pnek"dt="_blank" cla ref="rel="nom"og3.com" t/services/wapm"og3html?fro personalm"oghomb i< hidedp; cccccccccc${fn(x.visitorNicknam/,8)|escape} ccccccccdc cccccc cc< mget="_bitwaicncs pnek"blorror="t ls.l-3 ivc on.f6pk"brc="${fn1(a.userNam/)}"/>dc ccccd idt="_blank" claget="_bfryt m2a" l_1366rel="nom"og3.com" t/${a.userNam/}/k>${fn(a.nicknam/,8)|escape}dc ccccdfterget="_birtro -ry5">${a.="jfIntro|escape}{if g=eat260}${suparmrnt}{cco}dk" hide ccccdfterget="_bl?fs \rk" hide ccwast ti ccccccccdfterget="_bmbgai">nbsp;<.cftei ccccccccd iget="_bfryt ast m2a l_1366s= >dc ccccccdcftei cccc{cco} cc cc<#--最新日志,群博日志--i ccd idt="_blank" claget="_bfryt m2a" l_1366${f${fn(x.dp; cc<#--推荐日志--i cc推荐过这篇日志的 ;

cccccccc< iget="_bfryt noulk"dt="_blank" cla lanfocus="trun"rl_1366rel="nom"og3.com" t/${x.re clmw" erNam/}/k> cccccccc< maltpk${x.re clmw" erNicknam/|escape}" blorror="t ls.l-3 ivc on.f4pk"get="_b3wdsitwaicncs ml-3 "${fn1(x.re clmw" erNam/)}"/> ccccccccdc cccccccc cccccc cc< iget="_bfryt m2a dt="_blank" cla lanfocus="trun"rl_1366rel="nom"og3.com" t/${x.re clmw" erNam/}/k> cccccccccccc${fn(x.re clmw" erNicknam/,6)|escape} cccccccccc0} cc dp get="_bfry6">他们还推荐了:

n#183 no hidi< iget="_bfryt m2a dt="_blank" cla ref="rel="nom"og3.com" t/${y.re clmw" B"ogPermytenk}/?fro =m"og.163.com9new3tml50535 t2 7229k>${y.re clmw" B"ogTp; cc<#--引用记录--i cc ccccd hideget="_bparge -ry7">转载记录:n#183 no hidi cccccccc${x.referB"ogTp;${x.referUserNam/|escape}dc cc<#--博主推荐--i cc cccc{list a as x} cc {if !!x} cc dli"get="_bt lan">d idt="_blank" claget="_bfryt m2a" l_1366rel="nom"og3.com" t/${x.userNam/}/${x.permytenk}/?re clmw" B"ogk"ditlero${x.ditle|anfault:""|escape}">${x.ditle|anfault:""|escape}dc cc<#--随机阅读--i cc cccc{list a as x} cc {if !!x} cc dli"get="_bt lan">d idt="_blank" claget="_bfryt m2a" l_1366rel="nom"og3.com" t/${x.userNam/}/${x.permytenk}/?personalRe clB"ogk"ditlero${x.ditle|anfault:""|escape}">${x.ditle|anfault:""|escape}dc cc<#--首页推荐--i cc cccc{list a as x} cc {if !!x} cc dli"get="_bt lan">d idt="_blank" claget="_bfryt m2a" dt="_blank" clal_1366${x.m"ogUrl|anfault:""|escape}?re clmw" Reade&arditlero${x.m"ogT) o|anfault:""|escape}">${x.m"ogT) o|anfault:""|escape}dc cc<#--历史上的今天--i cc cccc4}{b=eak}{cco} cccccc{if !!x} cc cccc cccccccccc< iget="_bm2a dt="_blank" clarl_1366rel="nom"og3.com" t/${x.userNam/}/${x.permytenk|anfault:""}" rditlero${x.ditle|anfault:""|escape}">${fn1(x.ditle,60)|escape}dc < hideget="_b-ry7">${fn2(x.loghoshTimb,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')} cc<#--被推荐日志--i ccd idt="_blank" claget="_bfryt m2a" l_1366${f
${fn(x.ditle,26)|escape}dc cccc<#--上一篇,下一篇--i ccnbsp;<.c hidi cccccccd iget="_bm2a rl_1366rel="nolqy5.m"og3.com" t/${m"ogDetg.l.preB"ogPermytenk}/k>${m"ogDetg.l.preB"ogTitle|escape}dc nbsp;<.c hidi ccccccc< iget="_bm2a l_1366rel="nolqy5.m"og3.com" t/${m"ogDetg.l.nlasB"ogPermytenk}/k>${m"ogDetg.l.nlasB"ogTitle|escape}dc cc<#-- 热度 --i cc ccccccd iget="_bfryt noulk"dt="_blank" cla lanfocus="trun"rl_1366rel="nom"og3.com" t/${x.loghosherUsernam/}/k> cccccc{if x.loghosherUsernam/==visitor.userNam/} ccccccd maltpk${x.loghosherNicknam/|escape}" blorror="t ls.l-3 ivc on.f4pk"get="_b3wdsitwaicncs ml-3 "${fn1(x.loghosherUsernam/)}&r=${visitor.ow"goUpd:roTimb}"/> cccccc{else} cc cc< maltpk${x.loghosherNicknam/|escape}" blorror="t ls.l-3 ivc on.f4pk"get="_b3wdsitwaicncs ml-3 "${fn1(x.loghosherUsernam/)}"/> cccccc{cco} cc cc cccccc < iget="_bfryt m2a rdt="_blank" clallanfocus="trun"rl_1366rel="nom"og3.com" t/${x.loghosherUsernam/}/k> cccccccccc${fn(x.loghosherNicknam/,8)|escape} ccccccccdc ccccccnbsp;<.c cc cc<#-- 网易新闻广告 --i cc${headne;cs.ditle|escape}no hidi0} cc clllllllclllllll{list nalslist as x} cc ccclllllllclllll{if x_om/rx>7}{b=eak}{cco} clllllllccccd illanfocus="trun"rdt="_blank" clalref="${x.ua _3w|escape}" get="_bfry5">< hideget="_be" hrefdoe"i·no hidi${x.ditle|escape}dc ccccDldA> & nouldbr/> cccc cccc cc cc<#--评论模块结构--i cc cccc cc cc<#--引用模块结构--i ccnbsp;<.c hidi ccccc c${x.nickNam/|escape}dc nbsp;nbsp; 竌criptid="blog-163jursscript蝘 ve& wumiiPermyLenk = "rel="nom"ogslog. cl/lqy5/m"og.163.com9new3tml50535 t2 7229/"; //文章的永久链接,作为文章的唯一标识 ve& wumiiTags = ""; //文章标签,以英文逗号分隔,如:"标签1,标签2" ve& wumiiS Prefix = "rel="nom"ogslog. cl/lqy5/"; //博客的主页地址,作为博客的唯一标识 ve& wumiiParams = "&num=5&mode=3&pf=m"oglog"; //num为默认显示的相关文章数目,mode为默认的显示模式(1为文字,2为图片,3为自动) 竎ocript> 竌criptid="blog-163jursscript蝝l-3 "rel="noor:get.wumii. cl/las/rel:rodI sWr:get.htmki llllccnbsp;<.cfte> cccc llllnbsp;<.cfte> ccccccnbsp;<.cfte> cccc ll llllccnbsp;<.cfte> ccccccnbsp;<.cfte> cccccc llll ll llllllcc< cla ck"get="_bm2a2fry8k"dt="_blank" clal_1366rel="noyxpslog. cl":1业恼掌閐c llllcc< hideget="_b/s-r1pk>-no hidi cccccc< cla ck"get="_bm2a2fry8k"dt="_blank" clal_1366rel="nom"ogslog. cl/loghoc/thepx/k>博客风格dc llllcc< hideget="_b/s-r1pk>-no hidi cccccc< cla ck"get="_bm2a2fry8k"dt="_blank" clal_1366rel="nom"ogslog. cl/services/wapm"og3html">手机博客dc llllcc< hideget="_b/s-r1pk>-no hidi cccccc< cla ck"get="_bm2a2fry8k"dt="_blank" clal_1366rel="noclass="fr"> app?l?frompoke150550209_0img下载 class APPdc llllcc cccccc cccccc< hideget="_b/s-r1pk>-no hidi< hideget="_bfry8k"f&pk$_foot_subacribeki< hideget="_be" hrefm2a2ct.h ct.h-919k>nbsp;<.c hidi< iget="_bm2a2fry8k>订阅此博客dc no hidi cccc llll

网易公司版权所有nbsp; llll